KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid

Projektid

Tartu Teaduspark on partner järgmistes käimasolevates projektides:

BalticSatApps projekti raames toetame Maa vaatlusandmete (Earth Observation - EO) ja Kopernikuse programmi andmete kasutamist Läänemere piirkonna ettevõtluses.

Baltic Game Industry projektis osalevad Tartu Teaduspark ja Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond. Projekti raames luuakse kolme aasta jooksul Tartu Teaduspargi juurde mänguarendusinkubaator, viiakse läbi mängude häkatone ja tuuakse Eestisse kogemuste vahetamiseks valdkonna tippspetsialiste. Tartu linna ülesanne on selle projekti käigus õppida teiste linnade kogemustest, luua Tartu linna ettevõtluse arengukavasse eeldused mänguarenduse valdkonna toetamiseks ning suunata ka riiklikke poliitikaid selles valdkonnas.

B-Idea (Brave Idea Support Programme) on Eesti-Läti projekt, kus toetatakse ekspordiga alustamiselkoolituste, mentorite ja ettevõtete koostöö kaudu riistvara ettevõtteid, kellel on toode olemas.

DELBI2 on Eesti-Läti koostööprojekt ettevõtluse arengu toetamiseks ja piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks.

EmpInno projekti eesmärgiks on innovatsiooni edendamine nutika spetsialiseerumise valdkondade ja strateegiate kontekstis ning võimaluste leidmine, kuidas nutika spetsialiseerumise strateegiad tuua ettevõtetele lähemale ning ettevõtlusega tihedam sidumine.

Enterprise Europe Network on suurim omataoline infovõrgustik, mille kaudu pakutakse ettevõtjatele ning teadus- ja arendusasutustele partnerotsinguteenuseid, toote- ja tehnoloogiaarenduse alaseid tugiteenuseid (sh. intellektuaalomandi, standardite ja seadusandlusega seonduv), tutvustatakse EL toetusmeetmeid ja võimaldatakse infovahetust ettevõtjate ja EL otsustajate vahel.

ESSPO projekti eesmärgiks on tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning suunata neid enam tähelepanu pöörama innovatsioonialastele tegevustele. Läbi mitmekülgse ja asjaliku tugiteenuste pakkumise soovime näha ettevõtete käibe kasvu nii kodu- kui välisturgudel.

HIADEX projekti eesmärgiks on tõsta Eesti ja Läti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete, kelle tegevus seostub seedekulgla haiguste ennetuse või raviga, ekspordivõimekust läbi ühisturundustegevuste ja kompetentside tõstmise.

NICHE projekti raames on Tartu Teaduspargi eesmärgiks Lõuna-Eesti toiduvaldkonna innovaatiliste lahenduste tutvustamine Euroopas.

SPARKS projekti eesmärgiks on kaasa aidata uute Soome ja Eesti iduettevõtete tekkele ning arengule läbi erinevate startup ürituste korraldamise, neil osalemise ning laiemalt koostöö kaudu kõigi startup-maastiku osaliste vahel.

Elluviidud projektidega saate tutvuda siin.

Autor
E-post
Sisu