KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid

Projektid

Tartu Teaduspark on partner järgmistes käimasolevates projektides:

Baltic ICT projekti eesmärgiks on soodustada majanduse arengut koostööregioonides läbi parema kommunikatsiooni ettevõtete ja riigiasutuste vahel, kasutades kaasaegset IKT tehnoloogiat.

BORDWIIS+ projekti eesmärgiks on pakkuda Euroopa regioonidele vajalikku oskusteavet, mis võimaldab neil algatada ja läbi viia nutikat spetsialiseerumise protsessi, mis puudutab kõige olulisemaid teemasid IKT innovatsiooni alal.

CCIC projekti eesmärk on parandada piirkondlikku innovatsioonipoliitikat läbi innovatsiooni suurendamise avalikus sektoris ning koostöö suurendamine kohalike ja piirkondlike asutuste, avalik-õiguslike asutuste ning teiste sidusrühmade vahel.

Enterprise Europe Network on suurim omataoline infovõrgustik, mille kaudu pakutakse ettevõtjatele ning teadus- ja arendusasutustele partnerotsinguteenuseid, toote- ja tehnoloogiaarenduse alaseid tugiteenuseid (sh. intellektuaalomandi, standardite ja seadusandlusega seonduv), tutvustatakse EL toetusmeetmeid ja võimaldatakse infovahetust ettevõtjate ja EL otsustajate vahel.

ESSPO projekti eesmärgiks on tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning suunata neid enam tähelepanu pöörama innovatsioonialastele tegevustele. Läbi mitmekülgse ja asjaliku tugiteenuste pakkumise soovime näha ettevõtete käibe kasvu nii kodu- kui välisturgudel.

GRISI PLUS eesmärk on parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust.

InnoFun projekti eesmärgiks on regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist.

SPARKS projekti eesmärgiks on kaasa aidata uute Soome ja Eesti iduettevõtete tekkele ning arengule läbi erinevate startup ürituste korraldamise, neil osalemise ning laiemalt koostöö kaudu kõigi startup-maastiku osaliste vahel.

Openeye5 raames toetatakse alustavate ettevõtjate koostööd välisriigis tegutsevate ettevõtetega.

 

Elluviidud projektidega saate tutvuda siin.