KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » PRODEMET

PRODEMET

Projekt PRODEMET (Product Development Methodologies and Impementation in Estonian and Russian Border Regions) käivitati BSR IIIB - Interreg IIIA Koostööprioriteedi Eesti-Venemaa (Priority North), meetme 2 raames. Projekti juhtpartneriks oli Tartu Teaduspark ja partneriteks Tartu Linnavalitsus, Eesti Maaülikool ja Pihkva Riiklik Polütehniline Instituut.

Projekt kestis 09.10.2007 kuni 10.04.2009.

Üldine eesmärk:

Edendada Eesti ja Venemaa partner- ja piiriregioonide jätkusuutlikku arengut ja piiriülest koostööd ning luua regioonides tingimused soodsa ettevõtluskliima tekkeks. Tugevdada sidemeid regioonide ettevõtjate vahel, luues eeldused ettevõtjatevaheliseks koostööks.

Alam-eesmärgid:

 • Tootearendusalase kompetentsi tõstmine partnerregioonides;
 • Valdkonna tootearendusega seotud õppejõudude kompetentsi arendamine;
 • Ettevõtjate tootearendusalase kompetentsi arendamine.

Tegevused:

 • Uuring tootearenduse seisu hetkeolukorrast Tartu ja Pihkva metalli- ja masinaehitussektori ettevõtetes;
 • Metalli- ja masinaehitussektori tootearenduse õppeprogrammi väljatöötamine kõrgkoolidele.
 • Tootearenduse õppeprogrammi trükkimine.
 • Kogemuste vahetamine haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel partnerregioonides - tootearendusalane 1-päevane seminar; sihtrühma ettevõtete külastused (1 üritus mõlemas partnerregioonis).
 • Koolitus Pihkva tootearenduse valdkonna ekspertidele (sihtrühm: ülikooli õppejõud, ülikooli lõpetanud, insenertaustaga inimesed ettevõtetest); Tartu regiooni teadmiste siire Pihkva regiooni.

Tulemused:

 • Uuringu tulemusena on selgunud tootearenduse hetkeseis partnerregioonide sihtgrupi ettevõtetes - sh kasutatavad meetodid, kitsaskohad, hetkevajadused. Uuring on aluseks õppeprogrammi väljatöötamisel.
 • Väljatöötatud ja trükitud õppeprogrammi metalli- ja masinaehitussektori tootearenduse valdkonnas saavad kõrgkoolid kasutada metalli- ja masinaehitussektori inseneriõppes. Ühtlasi on programm kasutatav ka inseneritaustaga spetsialistide täiendõppeks.
 • Pihkva ja Tartu regioonide ettevõtjad ja projekti partnerorganisatsioonide esindajad on osalenud parimate praktikate ja kogemuste vahetamise üritustel, mille tulemusena on suurenenud sihtgrupi teadmised tootearendusalasest kompetentsist ja hetkeseisust partnerregioonides ning on tekkinud uued potentsiaalsed kontaktid regioonide ettevõtjate vahel.
 • Pihkvas on toimunud koolitus tootearenduse valdkonna ekspertidele, kus on Eesti Maaülikooli ekspertide poolt jagatud teadmisi tootearendusest metalli- ja masinaehitussektoris. Lisaks on pandud alus edukale koostööle ülikoolide vahel ka tulevikus.