KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Teaduspargi juubeliraamat » Ajalugu

Ajalugu

Detsembris 2006 avati Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskus, hellitusnimega Inkubaator. Hoone asub kohe Riia tänava ääres, tervitades rõõmsate fassaadivärvide ja rohkete klaasakendega iga teaduspargi töötajat ja külalist.

Ehkki Inkubaatori ehitamine nõudis omajagu aega ja tööd, selgus aastapäevaraamatut koostades, et teaduspargi „vana hoonekompleksi“ rajamisprotsess oli tunduvalt pikem ja probleemirohkem. Aeg oli teine.
Nõukaaja võimalused märgatavalt kasinamad. Väga palju luges tegijate sisemine jonn ja tahe oma visioone läbi suruda.

On huvitav mõelda, kui palju elu on mahtunud teaduspargi ametliku tegutsemisaja, 15 aasta sisse. Kui palju heameelt õnnestumistest, palju kirkaid ettevõtmisi, ja samas ka kaotusepisaraid, seejuures olulise kaaluga pisaraid. Inimeste mälestustes, mis talletatud aastapäevaraamatu intervjuudes, on peidus kuld. Kallim kui see, mida on võimalik sõrmes või kaelas kanda. Mälestustes ja mõtetes elab südamekuld…

Tutvudes raamatu tarbeks erinevate teaduspargi ettevõtetega, sai selgeks pilt, et Eesti vaimupealinna mõistes hiiglaslik hoonekompleks, kus koos nii vana kui uus, ilusam kui ka välimuselt kesisem, on
ühtekokku suur sõbralik taru, mille sisemuses kihab põnevat „mesilaselu“ innovatiivsete mõtete poole püüdlev ettevõtlus.

Kuid „mesilastaru“ kujunemisel on oma ajalugu. Siinkohal lõikeline lühikokkuvõte teaduspargi kronoloogiast.

1992

 • Munitsipaalettevõte (ME) Tartu Teaduspargi Arendusfirma (TTA) asutati oktoobris 1992. Antud daatumit loetakse Tartu Teaduspargi sünnipäevaks.
 • Novembris 1992 kutsuti ellu Tartu Teaduspargi Haldusnõukogu. Esimesse TTP Haldusnõukokku kuulusid Jaak Aaviksoo (Tartu Ülikool); Jaak Adamsoo (Tartu Linnavalitsus); Arvi Freiberg (TA Füüsika Instituut);
  Mati Meos (VE VEMO-Pioneer); Tõnu Salus (Põhja-Eesti Pank); Ilme-Tiiu Tinni (Tartu Linnavalitsus). Haldusnõukogu esimeheks valiti Tiit Lepasaar.

1993

 • Juunis 1993 anti Tartu Teaduspargi Arendusfirma bilanssi munitsipaliseeritud (endise Eesti Teaduste Akadeemia Tehnoloogiakeskuse VEMO) hooned ja muud varad.
 • Juunis 1993 kuulusid Tartu Teaduspargi Arendusfirma töötajaskonda 12 inimest: direktor; asedirektor; majandusjuhataja; pearaamatupidajaökonomist; sekretär-asjaajaja; kaks töölist; neli valvurit; koristaja.
 • Juunis 1993 tegutses Tartu Teaduspargi Arendusfirma ruumes 11 rentnik-firmat: AS Käosaar&Co (patendi- ja kaubamärgialased teenused); AS LISA (immunoloogiatestid); AS P&Falco (spordivarustuse
  tootmine); AS PRIMEX Data (riist- ja tarkvara väljatöötamine, müük); AS Ruut (disaini- ja kujundustööd); AS Tuulte Roos (kaubandus- ja vahendustegevus); AS VEMO-ANDI (elektroonikaaparatuuri valmistamine); AS VEMO-PK (pinnakattetööd); AS VEMO Server
  (arvutustehnika, tarkvara väljatöötamine); AS VEMO Spektraal (teadus- ja üldaparatuuri ehituslikud väljatöötlused); TA TRACE-ANALYTICA (Šveits; peenkeemiline analüüs).
 • Teaduspargi asukasfirmade rendipõhimõtted kinnitati juulis 1993.
 • Oktoobris 1993 kinnitati teaduspargi inkubatsioonitingimused.
 • Novembris 1993 asutati Tartu Teaduspargi Arendusfirma osalusel Tartu Ärinõuandla. Tartu Ärinõuandla direktoriks valiti Jaanus Friedenthal.
 • Detsembris 1993 toimus esimene inkubatsiooniprojektide konkurss.

1994

 • Jaanuaris 1994 külastas teadusparki Tartu linnapea Väino Kull. Arutati teaduspargi arenguga seotud küsimusi ning Eesti Innovatsioonifondile esitatavaid rahataotlusi.
 • Tartu Teaduspargi Arendusfirma esitas toetus- (ja kolme firma laenu-) taotlused Eesti Innovatsioonifondile.
 • 1994. aastal realiseerus projekt TTP „ettevõtluskeskkonna loomine”, mis viidi ellu Tartu linna ja Eesti Innovatsioonifondi toel.
 • Veebruaris 1994 kinnitati teaduspargi assotsieerunud liikme statuut. Esimesteks assotsieerunud liikmeteks said AS Vemo-Pioneer, AS Primex Data, RAS Tarkon, American-Baltic Technology Corp., AS LISA.
 • Märtsis 1994 asutati juriidilise isikuna Tartu Teaduspargi Fond, mis käivitati vastava sihtkapitali investeerimise teel sama aasta septembrikuus.
 • Veebruaris 1994 toimus kohtumine TA Füüsika Instituudi direktori Kristjan Halleriga, arutati Füüsika Instituudi pindade rentimisvõimalusi ja teaduspargi territoriaalseid perspektiive.
 • Oktoobris 1994 kuulusid Tartu Teaduspargi Arendusfirma töötajaskonda: direktor (kelle kompetentsialas olid üldjuhtimine, rahvusvahelised kontaktid, ekspertiisid, rendi- ja inkubatsioonikonkursid jne); asedirektor (tehnosüsteemide arendamine, rendi- ja majanduslepingud, ehitus- ja rekonstrueerimisprojektid jne); pearaamatupidaja (kogu raamatupidamistöö, vastav arvestus, analüüs, aruandlus jne); majandusjuhataja (jooksvad majandusküsimused, remont, hooldus, heakord, varustamine, ladu, tööliste juhendamine jne); sekretär-asjaajaja (sekretäritöö, kaadriarvestus, kassiiritöö, valvegraafikud) ning lisaks kaks töölist; neli valvurit; koristaja; „poole kohaga“ elektrik
  ja ”poole kohaga” majahoidja. Kokku 13 täiskohaga töötajat.
 • Oktoobris 1994 oli direktori ametipalk 2120 krooni kuus, pluss 50% lisatasu. Teaduspargi töötajate keskmine kuupalk 1994. aastal oli 1562 krooni.

1995

 • Jaanuaris 1995 oli teaduspargi tegevusse haaratud 30 firmat, neist 24 paiknesid vahetult teaduspargi hoonekompleksis, milleks oli umbes 3900 m2 katusealust pinda Riia 185 territooriumil.
 • Teaduspargist oli saanud Rahvusvahelise Teadusparkide Assotsiatsiooni (IASP) täisväärtuslik liige. Nii oli teaduspark ülemaailmselt seotud rohkem kui 400 teaduspargi-tüüpi struktuuriga, pidevad otsesidemed
  olid ligi 20 struktuuriga.
 • 1995 oli teaduspargi struktuur järgmine: sinna kuulusid nii Tartu Teaduspargi Haldusnõukogu (lühidalt TTP HN), Tartu Teaduspargi Arendusfirma (TTA) kui ka Tartu Teaduspargi Fond (lühidalt TTPF). Lisaks
  olid neljanda struktuuriosana teaduspargi osalised ehk asukasfirmad, inkubatsioonifirmad ja assotsieerunud liikmed. ´
 • 1995. aasta seisuga toimus teaduspargi finantseerimine järgnevalt: 1) jooksvad palga- ja majanduskulud kaeti Tartu Teaduspargi Arendusfirma rendi- jm teenuste tuludest ning muudest TTA poolt hangitud vahenditest; 2) TTA vormistas arenduskavad konkreetsete projektidena, mida finantseeriti Tartu linna eelarvest, Eesti riigieelarvest (kas otse või vastavate fondide kaudu), TTP Fondist, rahvusvahelistest programmidest või fondidest jne; 3)TTP Fondi eraldati vahendeid Tartu
  linnaeelarvest; 4) Tartu Linnavolikogu otsusel andis Tartu Linnavalitsus garantiisid TTP sise- ja välislaenudele.
 • 1995 oli Balti Tehnoloogia- ja Innovatsioonikeskuste assotsiatsiooni loomise initsiatiivseminar, kus olid kohal ka IASP tegevdirektor Yann Couvidat ja Heinz Fiedler ICECE-st.

1996

 • Septembris 1996 asutati Tartu Teaduspargi initsiatiivil Balti Tehnoloogia- ja Innovatsioonikeskuste assotsiatsioon. Tartu Teaduspark oli assotsiatsiooni peakorteriks 1997. aasta lõpuni, Raivo Tamkivi oli
  assotsiatsiooni esimene president.
 • 9. veebruaril 1996 kanti Eesti Vabariigi Riiklikusse Kauba- ja Teenindusmärkide registrisse kaubamärgitunnistus nr. 18384, millega ametlikult registreeriti Tartu Teaduspargi kaubamärk.
 • 1996. aasta seisuga oli teaduspark lisaks Rahvusvaheliste Teadusparkide Assotsiatsioonile (mille liikmeskonnas oli siis 44 riiki) liige ka töörühmas Ida- ja Kesk-Euroopa Innovatsioonikeskused (seal
  oli liikmeskonnas 21 riiki). Otsekontakte oli umbes 20 keskusega 14 riigis. TTP oli korraldanud kolm rahvusvahelist nõupidamist, osalenud Eesti ja välisnäitustel, konverentsidel.
 • 1996. aasta oktoobri seisuga määras teaduspargi arengustrateegia 9-liikmeline TTP Haldusnõukogu, milles oli esindatud Tartu linnavalitsus ja -volikogu, Tartu Ülikool, Põhja-Eesti Pank, mõned uurimisasutused ja tehnoloogiafirmad. Haldusnõukogu esimees oli dr. Arvi Freiberg Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudist. Haldusnõukogu suunamisel töötas ka munitsipaalettevõte Tartu Teaduspargi Arendusfirma (TTA), mille direktoriks oli Raivo Tamkivi, asedirektoriks Enn Erme, sekretäriks
  Malle Tennisson. Omaette juriidilise isikuna töötas Haldusnõukogu alluvuses Tartu Teaduspargi Fond.
 • Oktoobris 1996, enne Munitsipaalettevõtte Tartu Teaduspargi Arendusfirma reorganiseerimist sihtasutusena, oli teaduspargil 9-liikmeline Haldusnõukogu, millesse kuulusid Tartu linnavalitsuse
  ja –volikogu, Tartu Ülikooli, Põhja-Eesti Panga ning mõningate tehnoloogiafirmade esindajad.
 • Perioodil oktoober 1992 kuni oktoober 1996 tegutses Tartu Teaduspark munitsipaalettevõttena. ´
 • Novembris 1996 tegutses Tartu Teaduspargi ruumes 25 asukasfirmat. Mitteasukatest assotsieerunud liikmeid oli neli.
 • 1. novembril 1996 toimus SA Tartu Teaduspark asutamiskoosolek, millest võtsid osa Tartu Linnavalitsuse, Tartu Maavalitsuse, Tartu Ülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli ja TA Füüsika Instituudi esindajad.
 • 29. novembril 1996 asutati Sihtasutus Tartu Teaduspark (SATTP). SATTP tegevust hakkas juhtima asutajate esindajatest koosnev seitsmeliikmeline nõukogu. SA Tartu Teaduspark „esimesse” nõukogusse
  kuulusid Toivo Jullinen (Tartu Linnavalitsus); Madis lepajõe (Tartu Linnavalitsuse välissuhete ja ettevõtluse osakond); Toivo Maimets (Tartu Ülikool); Mati Karelson (Tartu Ülikool); Arvi Freiberg (TA
  Füüsika Instituut); Henn Elmet (Eesti Põllumajandusülikool); Karin Jaanson (Tartu Maavalitsus). Nõukogu esimeheks valiti prof. Mati Karelson ja aseesimeheks Arvi Freiberg. Juhatusest sai tegevjuhtorgan,
  tegevdirektoriks Enn Erme ja teine juhatuse liige oli Raivo Tamkivi.

1997

 • 19. novembril 1997 kiitis teaduspargi nõukogu heaks „SA Tartu Teaduspark Arengukava”, mis oli esimene omataoline teaduspargi senise tegutsemisaja jooksul.

Tartu Teaduspargi “vana hoonekompleks“ 1997. aastal.

Enn Erme ja Raivo Tamkivi teaduspargi 5. sünnipäeval veebilehekülge esitlemas.

Raivo Tamkivi koos rahvusvahelise ekspertgrupi SPICE Group presidendi ja teaduspargi sõbra Heinz Fiedler’iga 1997. aastal.

1998

 • Jaanuaris 1998 kuulusid SA Tartu Teaduspark töötajaskonda 12 täistöökohaga töötajat: juhatuse esimees-tegevdirektor, juhatuse liige-asedirektor, projektijuht, raamatupidaja, majandusjuhataja,
  sekretär-juhiabi ning lisaks kaks töölist, kolm valvurit, koristaja ja majahoidja.

1999

 • Alates juunist 1999 kaasati teaduspargi nõukokku majandusministeeriumi esindaja (hr. Arvi Hamburgi isikus).
 • Mais 1999 algatas Tartu Linnavalitsus teaduspargi detailplaneeringu. Planeeringuala suurus oli 7,6 ha.

2000

 • Jaanuaris 2000 toimus teaduspargi esindajate kohtumine majandusminister Mihkel Pärnojaga Tartus.
 • Aastatel 1999–2001 osales SA tartu Teaduspark Phare SPP (Special Preparatory Programme) pilootprojektis „Development of Regional Co-operation Network for Innovative Enterpreneurship”, mis hõlmas Lõuna-Eesti ja Ida-Viru regioone. Pilootprojekti raames avati innovatsiooni- ja ärikonsultatsioonipunktid Jõhvis ja Räpinas. Samuti käivitati SPP pilootprojekti raames teadus- ja arendustööks mõeldud laserkoda ja IKT keskus. Pilootprojekti täitmise eesmärgil osteti 2001. aastal teaduspargile kaks uut sõiduautot Citroen Xsara, üks Tartu ja teine Ida-Virumaa esinduse jaoks.
 • Mais 2000 otsustas teaduspargi nõukogu käivitada teaduspargi ruumilise arengukava ja uue strateegia väljatöötamise. Nimetatud strateegiliste dokumentide väljatöötamise jaoks sõlmiti leping koolitusja
  konsultatsioonifirmaga Geomedia.
 • Novembris 2000 toimus SA Tartu Teaduspark laiendatud nõukogu koosolek, mis oli ühtlasi arengustrateegia väljatöötamise I seminar.

2001

 • Aprillis 2001 kiitis teaduspargi nõukogu heaks Tartu Teaduspargi ruumilise arengukava ja SA Tartu Teaduspark arengustrateegia aastani 2012.
 • 12. detsembril 2000 kehtestas Tartu Linnavolikogu oma otsusega nr. 243 teaduspargi detailplaneeringu.
 • Juunis 2001 suurendati teaduspargi nõukogu liikmeskonda 8 liikmeni, lülitades nõukogu liikmeks SA Tartu Ülikooli Kliinikum esindaja Urmas Siiguri.
 • 12. oktoobril 2001 määras TTP nõukogu juhatuse kolmandaks liikmeks Rene Tõnnissoni.
 • Novembris 2001 toimunud nõukogu koosolekul otsustati kiita heaks Tartu biotehnoloogia inkubatsiooni- ja arenduskeskuse väljaarendamine. Samuti otsustati SA Tartu Teaduspargi osalemine AS Tartu
  Biotehnoloogiapargi asutamisel, selleks loodi oma tingimustepakett, milles ühena muudeti osalusmäära aktsiaseltsis 20-25%.

2002

 • Jaanuaris 2002 käivitus Euroopa Liidu 5. raamprogrammi poolt kaasfinantseeritav Tartu Regionaalse Innovatsioonistrateegia (TRIS) projekt, mille koordinaator on Tartu Linnavalitsus ja põhitäitjaks SA
  Tartu Teaduspark. Projekti välispartneriteks olid Shannon Development (Iirimaa) ja Uppsala Läänivalitus (Rootsi).
 • Juunis 2002 asutati SA Tartu Teaduspark osalusel MTÜ Connect Estonia, mille tegevuse eesmärgiks on tehnoloogiapõhiste ja innovatiivsete ettevõtete tekkele ja kasvule kaasa aitamine.
 • Juulis 2002 oli nõukogu koosolek, kus osalesid lisaks nõukogu liikmetele Jaak Aaviksoo ja Andrus Ansip. Koosolekul kinnitati teaduspargi äriplaan aastateks 2002-2004.
 • Septembris 2002 valiti teaduspargi uus juhatus: Toomas Noorem (juhatuse esimees), Karin Jaanson (juhatuse liige), Rene Tõnnisson (juhatuse liige).
 • Septembris 2002 kuulusid teaduspargi töötajaskonda 15 täistöökohaga töötajat: juhatuse esimees-tegevdirektor, kaks juhatuse liiget, kolm projektijuhti, raamatupidaja, sekretär-juhiabi, kaks töölist, kolm valvurit ja üks koristaja.
 • 11. oktoobril 2002 toimus Tartu Regionaalse Innovatsioonistrateegia (TRIS) projekti avakonverents, millest võttis osa üle 160 inimese kõigist Lõuna-Eesti maakondadest ning projekti välispartnerite esindajad.
 • Oktoobris 2002 tegutses Tartu Teaduspargi ruumes 26 asukasfirmat, milles töötas kokku 165 töötajat. TTP firmade kogukäive oli 55,7 miljonit krooni.

2003

 • Oktoobris 2003 tutvustas teaduspargi direktor Toomas Nooremm esmakordselt Tööstustehnoloogia Rakenduskeskuse ideed, millest kasvas välja pooltööstuslike laborite kontseptsioon.
 • Novembris 2003 lõppes esimene suuremahuline renoveerimisprojekt Phare vahenditest, mille käigus renoveeriti 300 m2 rendipinda ja valmis 112 autot mahutav parkla.
 • Novembris 2003 vahetus teaduspargi nõukogu esimees – Mati Karelsoni asemel määras Tartu Ülikool uueks nõukogu liikmeks ülikooli teadusprorektori Ain Heinaru. Nõukogu valis Ain Heinaru teaduspargi
  nõukogu uueks esimeheks.

2004

 • Veebruaris 2004 külastas teadusparki Eesti Vabariigi majandusminister Meelis Atonen.
 • Juunis 2004 võitis teaduspark European Innovation Award auhinna parima tehnoloogiasiirde eest Euroopas – Eesti firma Aquastel poolt arendatud ja kommertsialiseeritud veeaktiviseerimise meetod võeti kasutusele Hispaanias.
 • 31. augustil 2004 toimus Vanemuise kontserdisaalis Tartu Regionaalse Innovatsioonistrateegia (TRIS) projekti lõppkonverents, kus esitleti projekti käigus valminud Tartu Regionaalset Innovatsioonistrateegiat. Strateegia hõlmas lisaks Tartule ka kõiki kuut Lõuna-Eesti maakonda.
 • Novembriks 2004 oli lõpule jõudnud hoonete Riia 185, Riia 185b ja Riia 185c kruntide juurde kuuluva maa omandamise protsess, mille tulemusena kuulub teaduspargile 6773 m² suurune territoorium koos
  hoonetega.
 • Novembris 2004 toimus nõukogu koosolek, kus otsustati taotleda riigilt (haridusministeeriumilt) kinnistu Riia 181a tasuta SA Tartu Teaduspargi omandisse andmist.
 • Detsembris 2004 toimus esimene alustavate ettevõtjate konkurss teaduspargi inkubatsioonikohtadele. Laekus 18 avaldust.

2005

 • Septembris 2005 sõlmis teaduspark esimese ametliku koostöölepingu Soome arendusfirmaga JYKES.
 • Septembris 2005 valmis EAS-i poolt tellitud „Ettevõtlusinkubatsiooni käsiraamat”, mis valmis kollektiivse tööna ja milles osalesid teaduspargi poolt Seren Eilmann, Toomas Noorem, Rene Tõnnisson ja Tiit Urva.
 • Septembris 2005 sõlmis teaduspark koostöölepingu Belgia arendusorganisatsiooniga Bureau Economique de la Province de Namur.
 • Novembris 2005 käivitus Tartu Maavalitsuse initsiatiivil teaduspargis energeetika valdkonnaga seotud teemade sari.
 • Detsembris 2005 kinnitati nõukogu koosolekul teaduspargi arengukava aastateks 2007-2013, mille kohaselt oleks TTP kui regionaalarengu agentuuri funktsioonide kandja ja innovatsiooni tugitegevuse
  edendaja.
 • Detsembris 2005 algatas nõukogu teaduspargi arengukava aastateks 2007-2013.

2006

 • Jaanuaris 2006 kirjutas teaduspark alla oma kõige globaalsemale koostöömemorandumile Hiina Tsinghua ülikooli tehnosiirdeasutustega.
 • Veebruaris 2006 sai allkirjad esimene kodumaine selgelt määratletud koostööleping Tartu Biotehnoloogiapargiga. Samal kuul Tartu Linnavalitsuse initsiatiivil läbi viidud Noore Ettevõtja Äriidee konkursi võitjat OÜ Tarkmedia premeeris teaduspark aastase inkubatsioonipaketiga uues, 2006. aasta lõpul avatavas majas.
 • Aprillis 2006 kiideti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt heaks teaduspargi uue Inkubatsioonikeskuse kontseptsioon, mis tänu nendepoolsele rahastamisele sai täiesti uue hingamise.
 • 12. aprillil 2006 sõlmis teaduspark koostöölepingu Tsinghua Ülikooli Tehnosiirdekeskuse Tsinghua Coway International Technology Transfer Co Ltd-ga. See leping oli teaduspargi esimene leping väljapoole Euroopa mandrit.
 • 8. mail 2006 korraldas teaduspark Vanemuise kontserdisaalis konverentsi „Tootearendus – konkurentsivõime eeldus”. Konverents toimus Interreg IIC projekti „Innovation and New Product Development based on Inter-Regional Network” raames. Konverentsil oli üle 180 osaleja Eestist ja välismaalt.
 • 8. mail 2006 toimus Vanemuise kontserdimajas Tartu linna parimate ettevõtjate autasustamine, mille käigus tunnustas teaduspark üht oma tublimat asukat Solis Biodyne OÜ-d.
 • Mais 2006 pandi nurgakivi uuele teaduspargi Inkubatsioonikeskuse hoonele.
 • Mais 2006 sõlmis teaduspark koostöömemorandumi Füüsika Instituudi ja Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskusega. Koostöömemorandumi eesmärk on kaasaegsetele nõuetele vastav keskkonna väljaarendamine nano-ja kõrgtehnoloogia-alaste arendustegevuste läbiviimisel ning materjalitehnoloogiaga seotud teenuste pakkumisel.
 • Septembris 2006 korraldas teaduspark koostöös Euroopa Komisjoniga Euroopa Innovatsioonisiirde võrgustiku (IRC-võrgustiku) aastakonverentsi. Konverentsil osales enam kui 300 väliskülalist,
  ürituse käigus tunnustati parimaid võrgustikuliikmeid ja seati sihte tulevikuks.
 • Novembris 2006 toimus Tartu Teaduspargi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Maavalitsuse ühine õppereis Linköpingisse (Rootsi) teemal „Jäätmete põletamine – jäätmekäitluse ja energeetika
  tulevikulahendus”.
 • 24. novembril 2006 kirjutasid Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja SA Tartu Teaduspark alla ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärk on koordineerida tegevust tehnika- ja
  tehnoloogiaalase rakenduskõrghariduse arendamisel Tartus ning luua Tartu Tehnikakolledž.
 • Detsembris 2006 lõigati Tartu Teaduspargis läbi lint, millega avati Eesti suurim kaasaegne infrastruktuuriga ettevõtlusinkubaatori hoone, aadressil Riia 181a.

2007

 • Märtsis 2007 avati teaduspargi uus kodulehekülg, mis asub nii vanal park.tartu.ee kui ka uuel www.teaduspark.ee aadressil.
 • Aprillis 2007 toimus teaduspargi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu koostöös õppereis Soome Jyväskylässe. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda koostööpartneri JYKES OY tegevusega ja täpsustada koostöövaldkondi ja -võimalusi. Õppereisil osalesid ka Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna, EMÜ Tehnikainstituudi ja Tartu Tehnikakolledži esindajad.
 • Aprillis 2007 korraldas teaduspark koostöös projektipartneritega rahvusvahelise konverentsi „Clusters Linked Over Europe - Regional Innovation Strategies for Cluster Internationalisation and Competitiveness”, mis tõi Tartusse kokku regionaalsete innovatsioonisüsteemide ja klastrite eksperdid kogu Euroopast. Konverents keskendus klastrite rahvusvahelistumisele ja sellekohaliste innovatsioonistrateegiate arendamisele. Konverentsi käigus tutvustati edukate innovatsioonistrateegiate ja klastrialgatuste näiteid valitud Euroopa piirkondadest. Ligi 250 osavõtjast kolmandik olid väliskülalised.
 • Juunis 2007 toimus teaduspargis Eesti Masinatööstuse Liidu VII foorum pealkirjaga „Teed ja võimalused ettevõtete konkursivõime tugevdamisel”. Lisaks sõlmiti üritusel koostööleping EML-i ja Tartu
  Teaduspargi vahel.
 • Juunis 2007 toimus Tartu edukamate ettevõtete autasustamine, kus anti pidulikult üle auhind teaduspargi firmale Evikon MCI OÜ, keda tunnustati kui edukaimat arendustegevusele suunatud ettevõtet Tartu Teaduspargis.
 • Juuli 2007 nõukogu otsusega jätkab senine tegevdirektor Toomas Noorem tegevjuhi ja juhatuse liikmena ka järgmisel ametiajal, oktoobrist 2007 kuni septembrini 2012.
 • Augustis 2007 kuulusid teaduspargi töötajaskonda 18 täistöökohaga töötajat: sealhulgas juhatuse esimees-tegevdirektor, juhatuse liige, kaks raamatupidajat, sekretär-juhiabi, infosekretär, kuus projektijuhti, arenduse projektijuht, kaks töölist.
 • 2007. aasta seisuga tegeleb teaduspark väga mitmekesise ettevõtlusega, mille hulka kuulub Inkubatsioonikeskuse edendamine, ruumide rentimine, mitmekülgsed äriarendusteenused, erinevate
  seminaride, konverentside ja koolituste korraldamine jne.

 


 

<Eessõna ^Sisukord >SA Tartu Teaduspark nõukogu liikmed