KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Uudised

Uudised

EESTI – LÄTI KOOSTÖÖ PROJEKT ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMISEKS JA PIIRKONNA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS

EESTI - LÄTI KOOSTÖÖ PROJEKT ETTEVÕTLUSE ARENGU TOETAMISEKS JA PIIRKONNA KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS JÄTKUB 01.APRILLIST 2017

Naaberriiki Lätimaale laienemine on olnud popularne  Eesti ettevõtjate seas juba 1990-ndate aastate algusest. Läti on Soome järel suuruselt järgmine turg, kuhu soovitakse siseneda (EAS, 2010). Eesti kapitalil loodud ettevõtete arv Lätis ulatub umbes 2200 ettevõtteni. Venemaa ja Leedu järel on Eesti ettevõtluskogukond üks suuremaid (Lursoft, 2014). Valdava osa laienenud ettevõtetest moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.  Lätis ja eestis tegutsevad aktiivsemad ettevõtjad on loonud iseseisvad mittetulunduslikud organisatsioonid  ̶ Eesti Kaubanduskoja Lätis ja Läti Kaubandus-tööstuskoda Eestis . Mõlema kaubanduskoja missiooniks on edendada ja lihtsustada ärisidemete tekkimist mõlema riigi ettevõtjate vahel.

Aastal 2012 viis TNS Emor läbi Eesti ja Läti ettevõtluskeskkonda kirjeldava kvantitatiivse uuringu, mille tellis ESTLAT programmi projekt Delbi 1. Meile teadaolevalt on see tänase päevani ainus uurimus, mis puudutab lähemalt Eesti ja Läti ettevõtete piiriülese koostöö ja laienemise temaatikat. Lätis tegutsevate Eesti ettevõtjatega laienemist ega koostööd puudutavaid teisi kvalitatiivseid uuringuid läbi viidud ei ole.

Ettevõtluskeskkonna uuring tõi välja mõned olulised erinevused, mis olid ajendiks ja huviks Delbi 1 partneritel - Eesti Kaubanduskoda Lätis ja Läti Kaubandus-tööstuskoja Valmiera osakonnal tegeleda süvendatult selle teemaga edasi. Näiteks välja selgitada, miks on Eesti ja Läti väikeettevõtetel puudulik või madal huvi teha koostööd  või laieneda piiriüleselt meile lähimale turule? Miks peetakse Eesti ja Läti ettevõtluskeskkonda traditsiooniliselt üksteisele  sarnaseks, kuid omavahel vähe seotuks? Miks on jäänud tähelepanuta laiem piiriülene integratsioon ja miks on ettevõtete vaheline koostöö kaootiline ning omavaheline infovahetus piiratud.  ProjektiDelbi 1  eesmärgiks  oli luua ühine usaldusväärne toetus- ja infopunkt Eesti - Läti ettevõttetele, kes soovivad laieneda naaberriiki tegevusvaldkonna põhiselt, arendada mitmekülgset ja vastastikku kasulikku koostööd, otsida uusi võimalusi konkurentsivõime suurendamiseks piirialadel - Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis ning pakkuda praktilist oskusteavet. Delbi 1 projekt kestis vaid 2 aastat ning partnerite oli selge, et nii lühikese ajaga ei ole võimalik jätkusuutliku võrgustiku loomine. Delbi 2 projekt oli partnerite jaoks loogiline valik , jätkata algatatud tegevust nii, et meie eesmärgid saaksid edukalt täidetud.

Eesmärgid:

 • Tunda paremini naaberriigi turgu, et ärikontaktid sujuksid kergemalt Eesti ja Läti ettevõtete vahel;
 • Soodustada piiriülest konkurentsi, mis põhineb konkreetsete tegevusvaldkondade probleemide ja võimaluste välja selgitamisel.
 • Praktiliste kogemuste ja teadmiste vahendamist väike- ja keskmiste ettevõtete vahel.

Tööpakett 2 - teadlikkuse tõstmine 
Delbi 1 ettevõtlusuuring  näitas, et hoolimata info piiramatust kogusest ja lihtsast kättesaadavusest teevad ettevõtjad naaberriiki laienedes endiselt klassikalisi vigu. Ettevõtjatel on arvamus, et Läti ja Eesti on sarnased, see pärsib ilmselgelt võtmast Lätit või Eestit võõra riigina. Lisaks usutakse pigem ärikeskkonna sarnasustesse kui erinevustesse.  On neid ettevõtjaid, kes ei ole Lätimaal läti-venelaste kultuuriliste erinevustega arvestanud ja on neid, kes näevad vene sihtrühmas ostujõulist potentsiaali, mis Eesti turult on puudu. Eelnev analüüs näitas, et mis ühe ettevõtja jaoks on takistus, on teise jaoks võimalus. Seetõttu peaks ettevõtjatele suunatavates koolitustes selgitama sihtturu analüüsi vajalikkust ja töötajate värbamisprotsessi olulisust reaalsete näidete abil, nii et ettevõtja mõistaks, kuivõrd vajaliku tööriistaga on tegemist.

2017-2019

 • valmib 6 tutvustavat lühifilmi Eesti ja Läti ettevõtete vahelise koostöö kogemusest
 • toimub 3 Eesti-Läti aastakonverentsi, mille eesmärgiks on viia kokku piiriülene riigi- ja ettevõtluspoliitika otsustajad, ettevõtlusorganisatsioonid ja ettevõtjad (okt 2017,2018,2019)
 • korraldatakse 2 pikka koolitustsüklit (sep-nov 2018; märts-mai 2019)

Tööpakett 3 - ettevõtlussidemete arendamine

Ettevõtlusorganisatsioonide omavaheline läbikäimine, infovahetus ja teabekanalid peaksid olema suunatud ettevõtjate teadmiste ja silmaringi laiendamisele. Mõlemas riigis korraldatakse erinevate riiklike ja eraalgatuslike organisatsioonide poolt seminare, messe ja konverentse. Tööpaketi eesmärgiks on koordineerida ettevõtjate osalemist, mõlemas riigis juba toimuvatel  ettevõtlusüritustel.

2017-2019

 • Ettevõtjad osalevad Valmiera (mai 2017,2018, 2019) ja  Tartu Ettevõtluspäevadel (okt 2017, 2018,2019) ja Maamessil (apr 2018 ja 2019)
 • toimub 3 regionaalset kontaktüritust (mai-okt 2017,2018,2019)
 • korraldatakse 6 ärivisiiti, et külastada naaberriigi ettevõtjaid, uute tutvuste ja kogemuste saamiseks (mai-okt 2017,2018,2019)

Tööpakett 4 -  info jagamine ja levitamine

 • Korraldatakse ja kogutakse Delbi 2 ja partnerite kodulehekülgedele  ja sotsiaalvõrgustikesse Läti/Eesti infot
 • tutvustatakse ja reklaamitakse projekti üritusi
 • jagatakse Eesti ja Läti ettevõtlust puudutavat kasulikku infot

Projekti kestus on 01.04.2017 - 31.03.2020

Projekti juhtpartneriks on Läti Kaubandus-Tööstuskoda, partneriteks Eesti Kaubanduskoda Lätis, Eesti Kaubandus-tööstuskoja Lõuna-Eesti esindus ja Tartu Teaduspark.

Projekti Delbi 2  kogumaksumuseks on 380,415.10 EUR, Interregi Eesti-Läti programmi toetus 313,283.01 EUR

Projektilt Delbi 2 ootame:

 • edasiviivat koostööd puidu-, toidu ja turismisektori ettevõtete vahel
 • efektiivset koostööd erinevate katusorganisatisoonide vahel
 • väike- ja keskmiste ettevõtete laienenud ekspordi võimalusi naaberriiki.


Kontakt: Vaido Mikheim, Tartu Teaduspark vaido@teaduspark.ee

 

 

Tagasi nimekirja